วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ปลอดอากร on the EAST

รัฐบาลได้กำหนดให้ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาพื้นที่ที่ต่อยอดความสำเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ Eastern Seaboard และมีมาตรการพิธีการศุลกากรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และพิธีการศุลกากรสำหรับเขตปลอดอากรภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกิจการที่เกี่ยวกับกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ดังนี้ 1.ต้องเป็นเขตปลอดอากร >> ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ >> สำหรับกิจการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ >> เฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเท่านั้น 2.ผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรดังกล่าว เมื่อได้ยื่นใบขนส่งสินค้าต่อพนักงานศุลกากร และพนักงานศุลกากรได้รับและออกเลขที่ใบขนส่งสินค้าให้แล้ว #ไม่ต้องชำระค่าอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร #จนกว่าจะครบ 14 วันนับแต่วันที่พนักงานศุลกากรออกเลขที่ใบขนสินค้าดังกล่าว 3.กรณีที่ส่งของกลับเข้าไปในเขตปลอดอากรตามกฏหมายว่าด้วยศุลกากร [ข้อ 1] ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ยื่นใบขนสินค้าต่อพนักงานศุลกากร และพนักงานศุลกากรได้รับและออกเลขที่ใบขนส่งสินค้าให้แล้ว #ผู้ประกอบกิจการอาจยื่นขอยกเลิกรายการดังกล่าวในใบขนสินค้าขาเข้านั้นได้ และเมื่อพนักงานศุลกากรมีคำสั่งยกเลิกแล้ว #ให้ถือว่ามิได้มีการนำของรายการดังกล่าวออกจากเขตปลอดอากรตามข้อ 1 และไม่มีภาระค่าอากร ที่มา: กรมสรรพากร
KASME X www.kasmethai.com


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น