วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560

พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 630 กับ มาตรการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 630 กับ มาตรการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ข่าวดีสำหรับท่านที่กำลังมีแผนจดทะเบียนนิติบุคคล หรือจดจัดตั้งไปแล้ว ตั้งแต่ 10/08/59 - 31/12/60 เตรียมเช็ค ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอะไรบ้าง ???


#ยกเว้นภาษีให้บุคคลธรรมดาที่โอนทรัพย์สินเพื่อชำระค่าหุ้นสามัญ- ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม- ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ- ยกเว้นอากรแสตมป์โดยต้องกระทำภายในวันที่ 31/12/60

#ยกเว้นเงินได้1เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่า- ค่าบริการและค่าธรรมเนียมจัดตั้งนิติบุคคล- ค่าบริการจัดทำบัญชี (5 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่อง)- ค่าสอบบัญชี (5 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่อง)
ทั้งนี้สำหรับบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่มีทุนชำระแล้ว ณ วันสิ้นรอบบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท (SMEs)วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2560

UPDATE สิทธิประโยชน์ด้านภาษี รับตรุษจีน !!!

ด่วน!! #เหลืออีกเพียง 20 ที่นั่งเท่านั้น (จากทั้งหมด 50 ที่นั่ง)

สัมมนาภาษี: "มาตรการภาษี การเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจจากบุคคลธรรมดา (PIT) สู่นิติบุคคล (CIT) ปี 60 และวิธีจัดการผลกระทบทางบัญชีและการเงินของธุรกิจ"
+ ประเด็นที่ต้องพิจารณาเพื่อการตัดสินใจในการเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ จากบุคคลธรรมดา ไปสู่บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
+ ความเหมือนและความแตกต่างของธุรกิจบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
+ ธุรกิจที่ประกอบการอยู่ จะต้องเปลี่ยนรูปแบบหรือไม่
+ เปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ จะพิจารณาอย่างไร
+ ผลกระทบและสิทธิประโยชน์ตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล
+ ประเด็นที่ต้องรู้ทางบัญชี ภาษี และการเงินของธุรกิจ ต่อการเปลี่ยนแปลง
+ Update กฏหมายภาษีประจำปี โดย อ.ดำริ ดวงนภา

วิทยากร: อ.ดำริ ดวงนภา (Tax Auditor, +20 ปีที่ปรึกษาด้านภาษีให้กับภาครัฐฯและเอกชน)

#Date วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560
#Time 13:00 - 16:30 น. เริ่มเปิดลงทะเบียนเวลา 12:00 น.
#Place โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ระยอง ห้องสร้อยทอง
#รับเพียง 50 ท่านเท่านั้น
เริ่มเปิดสำรองที่นั่งตั้งแต่วันนี้ - 23 มกราคม 2560

ค่าธรรมเนียมการเข้าอบรม 749 บาท ต่อที่นั่ง (รวม VAT แล้ว)
*** ฟรีค่าอบรม *** สงวนสิทธิ์เฉพาะท่านสมาชิกสถาบันคัสเม่ & ลูกค้า บจ.โปรซอฟท์การบัญชี + บจ.ดีสมาร์ทคอนซัลแทนท์ (ฟรี 1 ที่นั่ง ต่อ 1 สถานประกอบการ หรือ ต่อท่านสมาชิกเท่านั้น)

#วิธีการชำระเงิน
ชำระโดยการโอนเงิน ชื่อบัญชี "บริษัท คัสเม่ จำกัด"
ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาท่าประดู่ เลขที่ 235-0-04628-1

ชำระโดยเช็ค/แคชเชียร์เช็ค: โปรดขีดคร่อม สั่งจ่าย บริษัท คัสเม่ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-2155-48001-66-1
เลขที่ 32/9 หมู่ 3 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

ท่านที่สนใจสมัครเข้าร่วมงานสัมมนา โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มผ่านทาง www.kasmethai.com หรือ direct link >> http://www.123contactform.com/form-1983798/ และ fax/email หลักฐานการชำระเงินพร้อมสำเนา ภพ.20 (กรณีออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ 038-872-046, 038-967-463, 038-966-694 E-mail: mykasme@gmail.comวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560

Update!! ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ทั้งเวอร์ชั่น ภาษาไทยและอังกฤษ

Reference: สภาวิชาชีพบัญชีเมื่อต้นปี 2559 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศมาตรฐานการสอบบัญชีที่ออกและปรับปรุงใหม่เกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชีทั้งสิ้น ๗ ฉบับ อย่างไรก็ดี ข้อกำหนดตามมาตรฐานการสอบบัญชีดังกล่าวบางฉบับไม่ได้กำหนดให้ถือปฏิบัติสำหรับกิจการทุกประเภท จึงได้จัดทำคำชี้แจงเพื่อให้ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและสามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

คำชี้แจง Click
ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต TH&EN  (PDF)
ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต TH&EN (Word)

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2560

10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่มีสิทธิ์ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ !!

สวัสดี ชาวสถาบันคัสเม่ทุกท่านค่ะ วันนี้เรามาอัพเดตข่าวคราวทางด้านภาษีกันนะคะ กับประกาศราชกิจจานุเบกษา โดยเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560 ได้มีประกาศ #10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ อ้างอิงตามประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 627) พ.ศ.2560  กิจการของท่าน จะอยู่ในกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายนี้หรือไม่ และจะมีกรณีพิเศษอื่นๆใดอีกที่เราควรติดตาม ร่วมอ่านพระราชกฤษฏีกาฉบับนี้ไปพร้อมกันเลยค่ะ#10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่เข้าข่ายได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ซึ่งใช้เทคโนโลยีเป็นหลักในฐานกระบวนการผลิตและการให้บริการ ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของสนง.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกำหนด และรับรองจากสนง.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติแล้ว มีดังต่อไปนี้

1.อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร
2.อุตสาหกรรมเพื่อประหยัดพลังงาน ผลิตพลังงานทดแทน และพลังงานสะอาด
3.อุตสาหกรรมฐานเทคโนโลยีชีวภาพ
4.อุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุข
5.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
6.อุตสาหกรรมวัสดุก้าวหน้า
7.อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องประดับ
8.อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
9.อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และบริการสารสนเทศ
10.อุตสาหกรรมฐานการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม หรืออุตสาหกรรมใหม่

วันอังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2560

มาตรการภาษีเพื่อสังคมผู้สูงอายุ by กรมสรรพากร

ประเทศไทยในปัจจุบัน  แนวโน้มการไต่ระดับของอัตราประชากรผู้สูงอายุ มีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้ทางภาครัฐฯจึงได้ออกมาตรการทางภาษีหลากหลายแบบเพื่อเอื้ออำนวยตอบโจทย์สำหรับกลุ่มประชากรผู้สูงอายุโดยเฉพาะ มาตรการดังกล่าวนั้นมีดังต่อไปนี้


1.มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนรายได้แก่ผู้สูงอายุ
2.มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการออมเพื่อการชราภาพ
3.มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพและการประกันชีวิต

ท่านจะสามารถใช้สิทธิใดได้บ้าง ตามมาตรการเอื้ออำนวยประโยชน์ทางภาษีแด่ผู้สูงอายุ สามารถติดตามอ่านจากบทความนี้จากกรมสรรพากร ได้เลยค่ะ

หน้าต่างแห่งความรู้  ประตูสู่ความสำเร็จwww.kasmethai.com