วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2560

บทความสรรพากร: สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว


อ้างอิงบทความจาก: มุมสรรพากร ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ฉบับที่ 61

การท่องเที่ยวนับเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญสาขาหนึ่ง ซึ่งทำรายได้เข้าประเทศเป็นมูลค่ามหาศาลติดต่อกันมาเป็นเวลานานหลายปี และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้การผลิตสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเกิดการขยายตัว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เช่น ธุรกิจโรงแรม ที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม ของที่ระลึก บริการรถเช่าสถานที่จอดรถ เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดการจ้างงานและยังเป็นกลไกที่สำคัญ ในการกระจายรายได้และความเจริญสู่ภูมิภาคอีกด้วย

รัฐบาลจึงกำหนดนโยบายการท่องเที่ยวโดยส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและเร่งรัดการปรับปรุงมาตรฐานในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย และสุขอนามัย เพื่อเป็นการเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ดังนั้น รัฐบาลจึงได้มีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยภาคเอกชนที่จะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

1. เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายไทย

2. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำรายจ่ายในการลงทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐานหรือการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในชนบทและได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าว โดยไม่มีค่าตอบแทน ให้แก่ส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 2 เท่าของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปในการลงทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน หรือการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในชนบท และได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวโดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่ส่วนราชการ องค์การของรัฐบาล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ หรือเพื่อการสาธารณประโยชน์และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬาตามมาตรา 65 ตรี(3) แห่งประมวลรัษฎากร

3. ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สินหรือการขายสินค้า หรือสำหรับการกระทำตราสารอันเนื่องมาจากการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากการลงทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐานหรือการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในชนบทโดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่ ส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผู้โอนจะต้องไม่นำต้นทุนของทรัพย์สินหรือสินค้า ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีดังกล่าวมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

4. เป็นโครงการที่ท้องถิ่นมีความต้องการจะพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานได้แก่

1) ไฟฟ้า
2) ประปา
3) ถนน หรือ ทางพิเศษ
4) โทรคมนาคม หรือโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) พลังงานทางเลือก
6) ระบบบริหารจัดการนำ หรือการชลประทาน
7) ระบบป้องกันภัยธรรมชาติ รวมถึงระบบเตือนภัยและระบบจัดการเพื่อลดความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นด้วย
8) พัฒนาหรือปรับปรุงอุทยานแห่งชาติ
9) พัฒนาหรือปรับปรุงโบราณสถาน
10) พัฒนาหรือปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวอื่นที่อยู่ในการกำกับดูแลของส่วนราชการ องค์การของรัฐบาล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. สิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นระยะเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชี

นอกจากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สะดวกสบายแล้วผู้ประกอบการในแหล่งท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวก็ควรมีจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการและใช้บริการแหล่งท่องเที่ยวซึ่งจะส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและยั่งยืนสืบต่อไป

VISIT OUR PAGE >> WWW.FACEBOOK.COM/KASMECO


สถาบันคัสเม่ สถาบันฝึกอบรมภาษี บัญชี การเงิน การลงทุน แห่งแรกของจังหวัดระยอง
KASME The Institute of Effective Training for SMEs
โทร. &  แฟกซ์ (038) 872-046

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ข่าวสารจากกรมสรรพากร: หลักเกณฑ์การเปลี่ยนผู้ประกอบการจาก"บุคคล"เป็น"นิติบุคคล"

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนผู้ประกอบการจาก "บุคคล" เป็น "นิติบุคคล"

อ้างอิงจาก: กรมสรรพากร


ในการประกอบธุรกิจนั้น ส่วนใหญ่สิ่งแรกๆที่นึกถึง คือ การจดทะเบียนบริษัทเพื่อจัดตั้งเป็นนิติบุคคล จะเห็นได้ว่าปัจจุบันการดำเนินกิจการ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ SMEs หรือผู้ประกอบการรายใหม่ New Start-up หรือแจ้งเป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียว ถือเป็นนิติบุคคลที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี รวมทั้งยังได้รับสิทธิในการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน และยังช่วยส่งเสริมภาคธุรกิจให้มีการขยายตัวและเติบโตอย่างมีศักยภาพอีกด้วย สำหรับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจในรูปของบุคคลธรรมดา หากตัดสินใจที่จะเปลี่ยนเป็นนิติบุคคล จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้เป็น 2 กรณี

กรณีบุคคลธรรมดา
ซึ่งได้แก่ "บุคคล" ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเฉพาะการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน และจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. บุคคล (ผู้โอน) ต้องโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตามราคาตลาดให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (ผู้รับโอน) เพื่อใช้เป็นทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

2. บุคคล (ผู้โอน) ต้องถือหุ้นในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (ผู้รับโอน) ไม่น้อยกว่ามูลค่าทรัพย์สินที่โอนให้

3. บุคคล (ผู้โอน) ต้องไม่โอนหุ้นที่เกิดจากการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ซึ่งได้รับยกเว้นรัษฎากรในราคาตำ่กว่ามูลค่าหุ้นทางบัญชี

4. บุคคล (ผู้โอน) และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (ผู้รับโอน) ต้องร่วมกันจัดทำหนังสือรับรองการโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้เป็นทุนจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล โดยบุคคล (ผู้โอน) ต้องดำเนินการ

4.1 ส่งมอบหนังสือรับรองต่อเจ้าพนักงานที่ดินในท้องที่ที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในขณะโอน เว้นแต่ ผู้โอนประสงค์จะชำระภาษีอากร

4.2 ส่งมอบหนังสือรับรองต่ออธิบดีกรมสรรพากรผ่านสรรพากรพื้นที่ในเขตท้องที่ที่บุคคล (ผู้โอน) มีภูมิลำเนา หรือสถานประกอบการตั้งอยู่ หรือในเขตท้องที่ที่อสังหาริมทรัพย์ที่โอนตั้งอยู่

กรณีนิติบุคคล
มีรายจ่ายอันเกิดจากการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ค่าทำบัญชี และค่าสอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายจ่ายดังกล่าวจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวนร้อยละ 100 เป็นระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกันตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. กรณีจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ และที่ประชุมจัดตั้งบริษัทได้ให้สัตยาบันไว้

2. กรณีจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้และมีการรับรองโดยหุ้นส่วนผู้จัดการ

3. กรณีค่าทำบัญชี และค่าสอบบัญชีต้องเป็นค่าทำบัญชีและค่าสอบบัญชีตามกฎหมาย ว่าด้วยการบัญชี

การประกอบกิจการในรูปของนิติบุคคล นอกจากได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งที่เกี่ยวกับภาษีและไม่เกี่ยวกับภาษีแล้ว ยังได้รับความน่าเชื่อถือ ในการดำเนินธุรกิจ เป็นที่ยอมรับกับคู่ค้าได้มากกว่า บุคคลธรรมดา อีกด้วย อย่างนี้แล้ว ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาก็น่าจะรีบตัดสินใจเปลี่ยนเป็นผู้ประกอบการในรูปของนิติบุคคลกันดีกว่า

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย "เคล็ด(ไม่ลับ)การแก้ปัญหาภาษีอากร" และ "เทคนิคการบริหารสำหรับการบัญชีการเงิน" 26 & 27 กรกฎาคม 2560

PROMOTION รับส่วนลดทันที 20% เมื่อสำรองที่นั่งและชำระเงินภายใน 19 ก.ค.60***

สถาบันฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านภาษีและบัญชี สถาบันคัสเม่ ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายกับ 2 หลักสูตรทางด้านภาษี & บัญชี โดยวิทยากร ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ และ ท่าน อ.มิตรทอง ชูลิตะวงศ์ ในวันที่ 26 & 27 กรกฎาคม 2560 นี้ค่ะ

หลักสูตร@ "เคล็ด(ไม่ลับ)การแก้ปัญหาภาษีอากร"
26/07/60, 9:00 - 16:30 น.
รหัสหลักสูตร: 6007-06-153-001-01
CPA & CPD นับชั่วโมงอื่นๆ 6 ชั่วโมง
สถานที่: โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
ค่าอบรม: 3,210 บาท (รวม VAT เอกสาร buffet อาหารกลางวัน อาหารว่าง)
สำรองที่นั่ง click: http://www.123contactform.com/form-2039382/

หลักสูตร@ "เทคนิคการบริหารสำหรับการบัญชีการเงิน"
27/07/60, 9:00 - 17:00 น.
รหัสหลักสูตร: 6007-06-153-002-01
CPA & CPD นับชั่วโมงบัญชี 6 ชม.+อื่นๆ 30 นาที
สถานที่: โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
ค่าอบรม: 3,210 บาท (รวม VAT เอกสาร buffet อาหารกลางวัน อาหารว่าง)
สำรองที่นั่ง click: http://www.123contactform.com/form-1983798/

***ค่าใช้จ่ายอบรมกับสถาบันคัสเม่ หักได้ 200%***
***#PROMOTION รับส่วนลดทันที 20% เมื่อสำรองที่นั่งและชำระเงินภายใน 19 ก.ค.60***
***เปิดสำรองที่นั่งตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2560***
+++++
วิธีการชำระเงิน
ชำระโดยการโอนเงิน ชื่อบัญชี "บริษัท คัสเม่ จำกัด"
ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาท่าประดู่ เลขที่ 235-0-04628-1
ชำระโดยเช็ค/แคชเชียร์เช็ค: โปรดขีดคร่อม สั่งจ่าย บริษัท คัสเม่ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-2155-48001-66-1
เลขที่ 32/9 หมู่ 3 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

ท่านที่ชำระแล้ว
โปรดส่งแฟกซ์ (038)872-046 หรือ อีเมล์ mykasme@gmail.com สำหรับหลักฐานการชำระเงิน พร้อมชื่อ-ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ

สำหรับท่านที่ต้องการออกใบเสร็จในนามนิติบุคคล
โปรดส่งแฟกซ์ (038)872-046 หรือ อีเมล์ mykasme@gmail.com สำหรับรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. หลักฐานการชำระเงิน พร้อมชื่อ-ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ
2. แบบ ภพ.20
3. โปรดเตรียมหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนหน้างาน ตามรายละเอียดด้านล่างดังนี้
ชื่อผู้ถูกหักภาษี ณ จ่ายจ่าย: บริษัท คัสเม่ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร:0215548001661
ที่อยู่: 32/9 ม.3 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง @จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 17:00 น.
สถาบันคัสเม่ โทร & แฟกซ์ คุณตริตาภรณ์ (038)872-046, คุณพัชรี (038)967-463, คุณรพิดา (038)966-694