วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

คลิปถ่ายทอดสดในเรื่องของ "สิทธิของผู้เสียภาษี/ผู้ประกอบการ" โดย อ.ดำริ ดวงนภา

คลิปถ่ายทอดสดในเรื่องของ "สิทธิของผู้เสียภาษี/ผู้ประกอบการ" 
โดย อ.ดำริ ดวงนภา ณ สถาบันคัสเม่ ผ่านทางหน้าเพจ www.facebook.com/kasmeco  
ท่านที่สนใจขอเรียนเชิญติดตามรับฟังกันได้นะคะ  ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมพวกเราค่ะ 🙏

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สาระน่ารู้กรณี การใช้สิทธิเบี้ยประกันสุขภาพ ในปี 2561


สาระน่ารู้กรณี การใช้สิทธิเบี้ยประกันสุขภาพ ในปี 2561เขียนโดย: อ.ดำริ ดวงนภา (23 สิงหาคม 2561)
ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

ตั้งแต่ ปี 2561 เป็นต้นไป ผู้มีเงินได้ที่จะใช้สิทธิหักลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพ ต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิต่อบริษัทประกันชีวิต หรือบริษัทประกันวินาศภัยที่ประกอบกิจการในราชอาณาจักร ที่ได้เอาประกันไว้  ส่วนบริษัทประกันฯ ดังกล่าว  ต้องส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรภายในวันที่ 7 มกราคม ของปีถัดไป


การประกันสุขภาพ หมายถึง การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล อันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ การชดเชยการทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะเนื่องจากเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ การประกันอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ การแตกหักของกระดูก การประกันภัยโรคร้ายแรงรวมถึงการประกันภัยการดูแลระยะยาว

เบี้ยประกันสุขภาพ ยกเว้น(ลดหย่อน)เงินได้ ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 15,000 บาท แต่เมื่อรวมกับค่าลดหย่อนหรือยกเว้นเงินได้เกี่ยวกับการประกันชีวิต และการฝากเงินกับธนาคารที่มีเงื่อนไขข้อตกลงแล้ว รวมกันจะต้องไม่เกิน 100,000 บาท

ประมวลรัษฎากร ที่เกี่ยวกับ ค่าลดหย่อนและการยกเว้นเงินได้ที่นำมาหักรวมกันได้ไม่เกิน 100,000 บาท ในกลุ่มนี้ ประกอบด้วยบทบัญญัติ ดังต่อไปนี้

1.มาตรา 47(1)() ค่าลดหย่อนประกันชีวิตของผู้มีเงินได้ ที่กรมธรรม์ประกันชีวิตตั้งแต่ 10 ปี  ขึ้นไป เบี้ยประกันชีวิตหักได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท

2.กฎกระทรวง ฉบับที่ 126  ข้อ2(61) กรณีตามข้อ1 ให้หักยกเว้นเบี้ยประกันชีวิตได้อีกไม่เกิน 90,000บาท

3.กฎกระทรวงฉบับที่ 126 ข้อ2(94) กรณีมีการฝากเงินกับธนาคารตั้งแต่ 10ปี ขึ้นไป ที่มีข้อตกลงการจ่ายคืนเนื่องจากการทรงชีพหรือมรณะของผู้ฝากเงิน ผู้มีเงินได้ หักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่เมื่อรวมกับค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตตาม1 และ 2แล้ว จะต้องไม่เกิน 100,000 บาท

4.กฎกระทรวงฉบับที่ 126 ข้อ2 (97)  ให้ยกเว้นเบี้ยประกันสุขภาพที่จ่ายให้กับบริษัทประกันภัยหรือบริษัทประกันวินาศภัยที่ประกอบกิจการในราชอาณาจักร โดยยกเว้นได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 แต่เมื่อรวมกับค่าลดหย่อนและยกเว้นเบี้ย ประกันในกลุ่มการประกันชีวิต กับกรณีการฝากเงินตามข้อ 1ถึง 3แล้ว จำนวนค่าลดหย่อนหรือยกเว้นต้องไม่เกิน 100,000 บาท


สถาบันฝึกอบรมภาษีบัญชีการเงินและการลงทุน
ระยอง ชลบุรี กรุงเทพฯ
The Institute of Effective Training for SMEs
"หน้าต่างแห่งความรู้ ประตูสู่ความสำเร็จ"

อุตสาหกรรมหนุน SMEs จ.ชลบุรี ทำบัญชีเดียวเชื่อมโยงสู่ EEC

อุตสาหกรรมหนุน SMEs จ.ชลบุรี ทำบัญชีเดียว
เชื่อมโยงสู่ EEC

อ้างอิงจาก: MGR Online
Link: https://mgronline.com/smes/detail/9610000078417

กระทรวงอุตสาหกรรมจัดกิจกรรม SME สัญจร ครั้งที่ 2 ดึงเอกชนรายใหญ่วางกลยุทธ์พัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจครบวงจร เปิดเวทีเสริมแกร่ง SMEs รอบรู้เรื่องบัญชีและการเงินการจัดตั้งศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 การส่งเสริมหมู่บ้าน CIV การดึง Big Brother ช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และภาคเอกชนต่างๆ จัดกิจกรรม SMEs สัญจรครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 จังหวัดชลบุรี (8-9 ส.ค.61) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานรากโดยเริ่มจากภาคเกษตร

ขณะเดียวกัน ได้มีการปรับโฉมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ ให้เป็นศูนย์ปฏิรูปสู่อุตสาหกรรม 4.0 "Industry Transformation Center" หรือ ITC ด้วยแนวคิด "Where Transformation Begins" เพื่อเป็น Platform สำคัญในการสนับสนุนยกระดับ SMEs ในทุกมิติ

นายอุตตมกล่าวเพิ่มเติมว่า "พื้นที่ จ.ชลบุรีนั้น ถือเป็นพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ดังนั้นจะมีการให้คำแนะนำผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในการทำสินค้าที่ยึดโยงกับระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (EEC) ว่าต้องพัฒนาอย่างไร และทำอย่างไรจะให้เอสเอ็มอีพัฒนาไปด้วยกันได้"

นอกจากนี้ ยังเร่งพัฒนา SMEs โดยการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในด้านบัญชีและการเงิน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ตามมาตรการส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการการเงิน (Financial Literacy)

การลงพื้นที่ครั้งนี้ยังมีกิจกรรมการตรวจเยี่ยมชุมชนตะเคียนเตี้ย หนึ่งในหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV)” ณ ชุมชนตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หนึ่งในหมู่บ้าน CIV จาก 160 ชุมชน 76 จังหวัดทั้งประเทศ โดยจะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการในการพัฒนาชุมชนและผลิตภัณฑ์ของชุมชนตะเคียนเตี้ยให้รองรับนักท่องเที่ยวต่อไป

สำหรับการจัดกิจกรรม SME สัญจร : พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 จะจัดขึ้นทั่วทุกภาคของประเทศ สำหรับครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่ภาคใต้ จ.สงขลา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา และภาคกลาง จ.สุพรรณบุรี ตามลำดับ

สถาบันฝึกอบรมภาษีบัญชีการเงินและการลงทุน
ระยอง ชลบุรี กรุงเทพฯ
The Institute of Effective Training for SMEs
"หน้าต่างแห่งความรู้ ประตูสู่ความสำเร็จ"


วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561

KASME CHANNEL: Update ข่าวสารและกฏหมายด้านภาษี ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2561

KASME CHANNEL: Update ข่าวสารและกฏหมายด้านภาษี ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2561

HEADLINE:
1. ปลัดชื่นชมมาตรการภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง
2. จ่ายเงินค่าสิทธิเกินจำนวนให้แก่นิติบุคคลต่างประเทศ
3. Angel Investor กับสิทธิลดหย่อนทางภาษี

KASME CHANNEL
The Institute of Effective Training for SMEs

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561

DOWNLOAD เอกสารประกอบงานสัมมนา "e-Tax Invoice & e-Receipt 4.0" ฉบับเพื่อประหยัดปริ๊นท์

กรมสรรพากร ได้มีการจัดงานฟรีสัมมนาในเรื่องของ "e-Tax Invoice & e-Receipt 4.0" ครั้งที่ 2 ในช่วงระหว่างวันที่ 20-23 สิงหาคม 2561 สำหรับท่านที่เข้าร่วมอบรมงานสัมมนาในครั้งนี้ เว็บกรมสรรพากรได้มีการปล่อยลิ้งค์เพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายไว้ที่นี่ค่ะ http://www.rd.go.th/publish/seminar/180820_eTaxInvoice-eReceipt_doc.pdf

อย่างไรก็ตาม ทางสถาบันได้จัดไฟล์ใหม่ สำหรับท่านที่ต้องการดาวน์โหลดเอกสาร ฉบับประหยัดกระดาษ & การปริ๊นท์ ท่านสามารถดาวน์โหลดโดยคลิ๊กที่ลิ้งค์ด้านล่างได้เลยค่ะ

DOWNLOAD เอกสารประกอบงานสัมมนา "e-Tax Invoice & e-Receipt 4.0" ฉบับเพื่อประหยัดปริ๊นท์


KASME
The Institute of Effective Training for SMEs

KASME CHANNEL: Update ข่าวสารและกฏหมายด้านภาษีประจำวันที่ 16/08/61

KASME CHANNEL
Update ข่าวสารและกฏหมายด้านภาษีประจำวันที่ 16/08/61


                                       Headline:

                                       >> ใบเสร็จที่พัก โฮมเสตย์ ลดหย่อนภาษีได้

                                       >> แนะคลังเก็บภาษีนำเข้าข้าวสาลี ข้าวบาเล่ย์

                                       >> 2561 บี้ภาษีเกษตรกร
KASME
The Institute of Effective Training for SMEs

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561

Update สาระน่ารู้ทางภาษีกับ อ.ดำริ ดวงนภา ในเรื่อง e-Tax Invoice by E-Mail & e-ReceiptUpdate สาระน่ารู้ทางภาษี กับท่าน อ.ดำริ ดวงนภา ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2561
และในช่วงท้ายจะมีการกล่าวถึง ลิ้งค์สำหรับท่านที่ต้องการอ่านรายละเอียดหรือ ⏬📙ดาวน์โหลดเอกสารฟรีเพิ่มเติม กับ Topic ในเรื่องของ e-Tax Invoice by Email & e-Receipt ค่ะ

กดลิ้งค์: https://www.kasmethai.com/taxwatch แล้วไปที่หัวข้อ "รับชมการบรรยายงานสัมมนาประจำปี e-Tax Invoice/e-Receipt & e-Tax Invoice by E-mail พร้อมอัพเดตกฏหมายภาษี SMEs 60-61" ค่ะ

KASME
The Institute of Effective Training for SMEs
WWW.KASMETHAI.COM

KASME CHANNEL: Update ข่าวสารและกฏหมายด้านภาษี ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2561

วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561

KASME CHANNEL: Update ข่าวสารและกฏหมายด้านภาษี ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2561

KASME CHANNEL: Update ข่าวสารและกฏหมายด้านภาษี 
ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2561
KASME (สถาบันคัสเม่)
The Institute of Effective Training for SMEs

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561

บทความจากกรมสรรพากร: "ค่าปรับกับภาษีมูลค่าเพิ่ม"

ค่าปรับกับภาษีมูลค่าเพิม

กิจการใดที่มีความกังวลใจว่า เราจะเข้าข่ายโดนค่าปรับ สำหรับใน "กรณี" ที่เรากังวลอยู่หรือไม่ หรือมีข้อปฏิบัติฝ่าฝืนใดบ้างที่เป็นผลต่อการเสียค่าปรับ หรือบทลงโทษอื่นๆ ตามเหตุการณ์ ในวันนี้สถาบันคัสเม่ ขอเผยแพร่ข้อมูลจาก "มุมสรรพากร" สำหรับทุกท่านที่สนใจค่ะKASME CHANNEL: UPDATE ข่าวสารและอัพเดตกฏหมายด้านภาษี ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2561

KASME CHANNEL: UPDATE ข่าวสารและอัพเดตกฏหมายด้านภาษี 
ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2561วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561