วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560

มาตรการภาษีสนับสนุนโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

มาตรการภาษีสนับสนุนโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
Eastern Economic Corridor (EEC)อ้างอิงจาก: www.rd.go.th

โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก หรือ Eastern Sea Board Development Program (ESB) เป็นจุดเริ่มต้นในการทำให้ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยก้าวหน้า และเป็นต้นแบบให้เกิดโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor (EEC) ซึ่งโครงการนี้เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตในอัตราที่สูงมากขึ้น ดังนั้น รัฐบาลจึงต้องมีมาตรการสนับสนุนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยมาตรการด้านภาษีก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญในการสนับสนุนและเชิญชวนให้นักลงทุนและบุคคลผู้มีทักษะสูงเข้ามาพัฒนาโครงการมากยิ่งขึ้น

(อ่านต่อ... คลิ๊ก)