วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

การยกเลิกทะเบียนพาณิชย์เมื่อเปลี่ยนรูปจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคล

การยกเลิกทะเบียนพาณิชย์เมื่อเปลี่ยนรูปจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคล

กรณีประกอบกิจการในรูปบุคคลธรรมดา+มีการจดทะเบียนพาณิชย์เอาไว้ เมื่อเปลี่ยนเป็นการประกอบกิจการในรูปนิติบุคคล #ตามกฏหมายต้องแจ้งยกเลิกภายใน 30 วัน


เอกสารการขอยกเลิกทะเบียนพาณิชย์
> แบบ ทพ. สามารถ Download แบบพิมพ์ไปใช้ในการจดทะเบียนได้ที่ www.dbd.go.th /ดาวน์แบบฟอร์ม/ทะเบียนพาณิชย
> สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจ หรือทายาทที่ยื่นคำขอแทน (กรณีมอบอำนาจให้จดทะเบียน)
> ใบทะเบียนพาณิชย์
> สำเนาใบมรณบัตรของผู้ประกอบพาณิชยกิจ (กรณีถึงแก่กรรม)/สำเนาคำสั่งศาล (กรณีวิกลจริต,สาบสูญ)
> สำเนาหลักฐานแสดงความเป็นทายาทของผู้ลงชื่อแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งถึงแก่กรรม / คำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก
> หนังสือมอบอำนาจถ้ามี

สถานที่จดยกเลิกทะเบียนพาณิชย์
> ในเขตกรุงเทพมหานคร
(1) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร สหรับผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
(2) ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตทุกแห่ง สำหรับผู้ประกอบพาณิชยกิจ ที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่ของเขตนั้น

> ในภูมิภาค:  เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมืองพัทยา สำหรับผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมืองพัทยาแล้วแต่กรณี

ค่าธรรมเนียมในการจดยกเลิกทะเบียนพาณิชย์: 20 บาท

ที่มา: กรมสรรพากร


KASME
The Institute of Effective Training for SMEs,CPA,CPD

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น