วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลดหย่อนจัดไป เมื่อบริจาคให้งานวิจัย R&D!!

ลดหย่อนจัดไป เมื่อบริจาคให้งานวิจัย R&D!!

กรมสรรพากร ได้ออกพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 668) พ.ศ.2561 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 336) สำหรับการบริจาคเงินเพื่อกิจกรรมการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ จำนวน 4 กองทุนได้แก่
กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา
กองทุนสนับสนุนการวิจัย
กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข

1.บริจาคเป็นเงินเท่านั้น
2.มีหลักฐานในการบริจาค (เว้นแต่บริจาคผ่านระบบ e-Donation) ได้แก่
- ใบเสร็จรับเงิน หรือ
- หลักฐานอื่นเป็นหนังสือ เช่น หนังสือขอบคุณ ใบประกาศเกียรติคุณ
- ระบุจำนวนเงินที่บริจาค


>>สำหรับการบริจาควันที่ 23 พฤศจิกายน 61 - 31 ธันวาคม 62
👉บุคคลธรรมดา: ลดหย่อนได้ 2 เท่า ไม่เกิน 10% ของเงินได้สุทธิ
👉นิติบุคคล: ลงรายจ่ายได้ 2 เท่า ไม่เกิน 10% ของกำไรสุทธิ
>>สำหรับการบริจาควันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
👉บุคคลธรรมดา: ลดหย่อนได้ 1 เท่า ไม่เกิน 10% ของเงินได้สุทธิ
👉นิติบุคคล: ลงรายจ่ายได้ 1 เท่า ไม่เกิน 2% ของกำไรสุทธิ
Resource: กรมสรรพากร 🙏
-----
อย่าลืมติดตามข่าวสารอัพเดตสาระน่ารู้ทางด้านภาษี ได้ทุกวันที่นี่ 🤓 www.kasmethai.com 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น