วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561

นักลงทุนรู้ยัง! ลงทุนในหุ้น STARTUP ลดหย่อนภาษีได้ 1 แสน

นักลงทุนรู้ยัง! ลงทุนในหุ้น STARTUP ลดหย่อนภาษีได้ 1 แสน อยากรู้ ไปดูเงื่อนไขกันเลยจ้า

#เงื่อนไข
1.ลงทุนในหุ้นเพื่อจัดตั้งหรือเพิ่มทุนใน Startup ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2562
2.ถือหุ้นที่ลงทุนนั้นไว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อเนื่องกันนับแต่วันที่ลงทุน
3.ลงุนในหุ้น Startup ที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่มีคุณสมบัติดังนี้
>>จดทะเบียนจัดตั้ง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 ธันวาคม 2562
>>มีทุนชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าไม่เกิน 30 ล้านบาท
>>ประกอบอุตสาหกรรม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับรองจาก สวทช.
>>มีรายได้จากอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือรายได้เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของรายได้ทั้งหมด
**ศึกษาเพิ่มเติม ตามกฏกระทรวง ฉบับที่ 337 (พ.ศ.2561)
แหล่งที่มา: กรมสรรพากร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น