วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ผู้มีสิทธิขอคืนภาษี = ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายเท่านั้น ?ตามหลักกฎหมายบัญญัตินั้น กำหนดให้ผู้ที่มีสิทธิขอคืนภาษีจากกรมสรรพากร จะต้องเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายเท่านั้น มิอาจตีความขยายรวมไปถึง ผู้ไม่มีหน้าที่เสียภาษีหรือผู้ที่ถูกพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเก็บแทนผู้มีหน้าที่เสียภาษีไปด้วย 

อย่างไรก็ตาม ได้มีข้อวินิจฉัยบางข้อ ที่เป็นกรณีที่สามารถทำได้ ท่านสามารถพิจารณาได้ตามกรณีศึกษาด้านล่าง ซึ่งถูกเผยแพร่โดยกรมสรรพากรค่ะ


" ความจริงที่เกิดขึ้นแล้วนายหนึ่ง เป็นผู้ซื้อที่ดินจากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี ในวันดังกล่าวเจ้าพนักงานที่ดินได้เรียกเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีในส่วนที่เป็นรายได้ของท้องถิ่นจากนายหนึ่ง โดยระบุในใบเสร็จรับเงินว่าได้รับเงินจากนางสาวปุ้ม เจ้าของที่ดิน


ต่อมา กรมสรรพากรออกกฎหมายลดภาษีธุรกิจเฉพาะย้อนหลังให้ นายหนึ่งจึงยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะจากกรมสรรพากรเอง โดยไม่ได้ให้นางสาวปุ้มมอบอำนาจให้นายหนึ่งขอคืนภาษีในนามของนางสาวปุ้มแต่อย่างใด

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะ จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร คือ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนภาษีภายในสามปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษี ซึ่งกำหนดให้ใช้บังคับแก่กรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายเท่านั้น กรณีนี้ นางสาวปุ้มจึงเป็นผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ แต่ตามข้อสัญญาท้ายประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดี ระบุให้ผู้ซื้อต้องเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมในการโอนและค่าภาษีต่าง ๆ จากการขายอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลรัษฎากร และในหนังสือขอให้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ ระบุให้เจ้าพนักงานที่ดินเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าภาษีต่าง ๆ จากการขายอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลรัษฎากรจากผู้ซื้อ กรณีนี้นายหนึ่งเป็นผู้ชำระเงินค่าภาษีตามข้อสัญญาท้ายประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดี จึงทำให้การขอคืนค่าภาษีจากกรมสรรพากรไม่อยู่ภายใต้บังคับของประมวลรัษฎากร ทำให้นายหนึ่งมีสิทธิ์ได้รับเงินภาษีธุรกิจเฉพาะคืนได้

(เทียบเคียงคำวินิจฉัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8482/2557) "  (อ้างอิง: เว็บไซต์กรมสรรพากร)


"หน้าต่างแห่งความรู้ ประตูสู่ความสำเร็จ"
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น